facebook no-scripts

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR


Allmänna försäljning- och leveransvillkor. 

1. ALLMÄNT
Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor är gällande för alla offerter och ordrar så vidare det inte finns något annat skriftligt avtal mellan parterna. För punkter som inte är specificerade i nedanstående text gäller NL92 E. 

2. OFFERTER OCH ORDRAR
Skriftliga offerter är giltiga för A/S BEVOLA i 30 dagar från offertdatum. Ordrar som inte är baserade på skriftliga offerter är först giltiga när A/S BEVOLAs skriftliga orderbekräftelse har mottagits av kunden. Eventuell leveranstid anges vid offertutskick och är vägledande och varierar löpande . Leveransdatum anges vid beställningstillfället, eller vid förfrågan, och förutsätter att alla tekniska detaljer och övriga informationer är mottagna ifrån kunden och inte ändras.

3. TEKNISK DOKUMENTATION
Alla upplysningar om mått, vikt, kapacitet, pris, teknisk- och annan data, som är registrerad i katalog, på hemsida, i annonser, prislistor är endast vägledande och kan ändras. Informationen är endast bindande om det finns ett skriftligt avtal.

Alla ritningar, tekniska dokument och liknande skriftligt material som används vid, framställning, reparation eller underhåll som överlåtes till kunden förblir A/S BEVOLAs egendom. Dokumentationen får inte utan skriftligt avtal med A/S BEVOLA användas till andra föremål än de avtalade, ej heller kopieras, reproduceras eller överlämnas till tredje part. Alla ritningar som överlämnas ifrån kund till A/S BEVOLA för framställning av produkter, förblir kundens egendom och behandlas konfidentiellt om det är tydligt uppmärkt.

4. PRISER
Där inget annat anges i offert eller orderbekräftelse är alla priser angivna i (EX Works) från alla A/S BEVOLAs adresser exklusive förtullning och andra offentliga utgifter. Emballage faktureras i samband med fakturering av vara.

5. BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkoren är 10 dagar netto, om inget annat skriftligt avtal finns. Vid överskridning av betalningsvillkoren debiteras dröjsmålsränta på 1,75% som beräknas per påbörjad månad. Om A/S BEVOLA anser att kunden inte har en godkänd riskklass i kreditbedömning via UC kan förskottsbetalning erfordras.
Vid beställning av specialvaror, kan A/S BEVOLA kräva betalning vid beställningstidpunkt.
Kunden kan inte göra avdrag på köpesumman vid leveransförsening, reklamation eller andra motkrav.

6. EMBALLAGE, SÄNDNING OCH LEVERANS
Sändningar sker på kundens räkning och risk oavsett om A/S BEVOLA lägger ut för transportkostnaderna.
Om inget annat speciellt fraktsätt är avtalat skriftligt, väljer A/S BEVOLA det mest lämpliga fraktsättet.

7. REKLAMATION
Vid eventuell transportskada skall mottagaren göra en skriftlig anmälan på transportörens fraktsedel vid mottagande av godset och reklamera direkt mot transportören i enlighet med deras regler. Leveransen skall undersökas direkt vid ankomst. Om det konstateras att något saknas eller är fel vid ankomst, och anmälan önskas göras till A/S BEVOLA skall det ske via reklamationsformulär på hemsidan senast 7 dagar efter att godset är mottaget.

Retur av varor kan endast ske efter A/S BEVOLAs skriftliga godkännande och med ifyllt reklamationsformulär.

8. RETURRÄTT
Standardvaror kan efter skriftligt avtal returneras upp till 30 dagar efter leveransdatum.
A/S BEVOLA är inte förpliktigade till att ta varor i retur som har utgått ur sortimentet eller har ersatts av en annan vara. BEVOLA tar inte tillbaka special- och beställningsvaror.
Retur av varor sker på köparens bekostnad och ansvar. A/S BEVOLA debiterar returavgift på 20%, min. 250 kr vid retur av varor.

9. FELANSVAR
Om det inom 1 år efter leverans uppvisas brister i produkten och det visar sig att bristerna kan härledas till produktens konstruktion eller tillverkning kommer den defekta produkten efter A/S BEVOLAs val bytas ut eller repareras.
Om produkten inte har blivit använd eller underhållen / servicerad enligt överenskommelse eller enligt angivna föreskrifter utgår A/S BEVOLAs ansvar.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING
A/S BEVOLA är under inga omständigheter (med direkt eller indirekt anknytning till det levererade, dess användning eller A/S BEVOLAs produkter i övrigt) ansvarig för indirekta skador och följdskador såsom, förlust av vinst, förlust av goodwill, Stilleståndsersättning, förlust av förväntad besparing eller liknande.
A/S BEVOLA friskriver sig ifrån ansvar vidrörande att leveranser överträder eller kränker tredjemans patent, varumärke, mönsterskydd eller annan rättighet.
A/S BEVOLAs ansvar för förlust eller skada är begränsad till det belopp, kunden har betalat för varan ( eller avsaknaden därav), som kravet omfattar.

11. FORCE MAJEURE
A/S BEVOLA är inte ansvarig inför kunden när följande omständigheter inträffar, efter att avtalet ingåtts, och vilket hindrar eller omöjliggör uppfyllandet av avtalet; krig och mobilisering, uppror och oroligheter, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker och lockouter, varubrist, brister eller förseningar vid leveranser från underleverantörer, brand, bristande transportmöjligheter, valutarestriktioner, import- och exportrestriktioner, dödsfall, sjukdom eller nyckelpersoners avgång eller andra omständigheter, som A/S BEVOLA inte direkt kan kontrollera eller styra över. Vid ett sådant tillfälle äger A/S BEVOLA rätt att skjuta upp leveransen, till dess hindren upphört eller alternativt fritt utan ansvar, kunna häva hela eller delar av avtalet.

12. TVISTER
Eventuell tvist mellan A/S BEVOLA och Kunden i förbindelse med ordrar och avtal skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. I andra hand med tillämpande av svensk skiljenämnd.